Result

Result

2010

.क्र. सन/कालावधी कोर्स ऐकून विद्यार्थी पास विद्यार्थी नापास विद्यार्थी टक्केवारी
1 मे-जून 2010 एम बी बी एस – 1 109 88 21 80.73
2 मे-जून 2010 एम बी बी एस – 2 25 18 7 72.00
3 मे-जून 2010 एम बी बी एस – 3 22 16 6 72.73
4 मे-जून 2010 एम बी बी एस – 4 38 31 7 81.58
5 नोव्हेंबर-डिसेंबर 2010 एम बी बी एस – 1 21 10 11 47.62
6 नोव्हेंबर-डिसेंबर 2010 एम बी बी एस – 2 79 72 7 91.14
7 नोव्हेंबर-डिसेंबर 2010 एम बी बी एस – 3 83 82 1 98.80
8 नोव्हेंबर-डिसेंबर 2010 एम बी बी एस – 4 83 75 8 90.36

2011

.क्र. सन/कालावधी कोर्स ऐकून विद्यार्थी पास विद्यार्थी नापास विद्यार्थी टक्केवारी
1 मे-जून 2011 एम बी बी एस – 1 101 86 15 85.15
2 मे-जून 2011 एम बी बी एस – 2 30 26 4 86.67
3 मे-जून 2011 एम बी बी एस – 3 17 16 1 94.12
4 मे-जून 2011 एम बी बी एस – 4 39 31 8 79.49
5 नोव्हेंबर-डिसेंबर 2011 एम बी बी एस – 1 13 6 7 46.15
6 नोव्हेंबर-डिसेंबर 2011 एम बी बी एस – 2 80 67 13 83.75
7 नोव्हेंबर-डिसेंबर 2011 एम बी बी एस – 3 81 77 4 95.06
8 नोव्हेंबर-डिसेंबर 2011 एम बी बी एस – 4 88 66 22 75.00

2012

.क्र. सन/कालावधी कोर्स ऐकून विद्यार्थी पास विद्यार्थी नापास विद्यार्थी टक्केवारी
1 मे-जून 2012 एम बी बी एस – 1 109 88 21 80.73
2 मे-जून 2012 एम बी बी एस – 2 25 18 7 72.00
3 मे-जून 2012 एम बी बी एस – 3 22 16 6 72.73
4 मे-जून 2012 एम बी बी एस – 4 38 31 7 81.58
5 नोव्हेंबर-डिसेंबर 2012 एम बी बी एस – 1 16 9 7 56.25
6 नोव्हेंबर-डिसेंबर 2012 एम बी बी एस – 2 100 64 36 64.00
7 नोव्हेंबर-डिसेंबर 2012 एम बी बी एस – 3 75 75   100.00
8 नोव्हेंबर-डिसेंबर 2012 एम बी बी एस – 4 85 75 10 88.24

2013

.क्र. सन/कालावधी कोर्स ऐकून विद्यार्थी पास विद्यार्थी नापास विद्यार्थी टक्केवारी
1 मे-जून 2013 एम बी बी एस – 1 109 88 21 80.73
2 मे-जून 2013 एम बी बी एस – 2 25 18 7 72.00
3 मे-जून 2013 एम बी बी एस – 3 22 16 6 72.73
4 मे-जून 2013 एम बी बी एस – 4 38 31 7 81.58
5 नोव्हेंबर-डिसेंबर 2013 एम बी बी एस – 1 13 9 4 69.23
6 नोव्हेंबर-डिसेंबर 2013 एम बी बी एस – 2 94 89 5 94.68
7 नोव्हेंबर-डिसेंबर 2013 एम बी बी एस – 3 95 87 8 91.58
8 नोव्हेंबर-डिसेंबर 2013 एम बी बी एस – 4 91 75 16 82.42

प्रवर्गनिहाय परीक्षेत पात्र विद्यार्थी

2011

.क्र. सन/कालावधी कोर्स मुले/प्रवर्ग मुली/प्रवर्ग ऐकून
खुला एससी एसटी ओबीसी खुला एससी एसटी ओबीसी खुला एससी एसटी ओबीसी
1 मे-जून / नोव्हेंबर-डिसेंबर 2011 एम बी बी एस – 1 31 4 5 16 30 11 5 13 61 15 10 29
2 मे-जून / नोव्हेंबर-डिसेंबर 2011 एम बी बी एस – 2 25 8 6 18 20 7 5 10 45 15 11 28
3 मे-जून / नोव्हेंबर-डिसेंबर 2011 एम बी बी एस – 3 32 7 6 15 16 5 4 12 48 12 10 27
4 मे-जून / नोव्हेंबर-डिसेंबर 2011 एम बी बी एस – 4 27 11 6 16 29 9 3 11 56 20 9 27

2012

.क्र. सन/कालावधी कोर्स मुले/प्रवर्ग मुली/प्रवर्ग ऐकून
खुला एससी एसटी ओबीसी खुला एससी एसटी ओबीसी खुला एससी एसटी ओबीसी
1 मे-जून / नोव्हेंबर-डिसेंबर 2012 एम बी बी एस – 1 25 5 5 17 35 7 3 13 60 12 8 30
2 मे-जून / नोव्हेंबर-डिसेंबर 2012 एम बी बी एस – 2 29 12 6 16 34 1 3 12 63 13 9 28
3 मे-जून / नोव्हेंबर-डिसेंबर 2012 एम बी बी एस – 3 28 10 3 7 30 7 4 9 58 17 7 16
4 मे-जून / नोव्हेंबर-डिसेंबर 2012 एम बी बी एस – 4 30 14 4 15 25 7 6 15 55 21 10 30

2013

.क्र. सन/कालावधी कोर्स मुले/प्रवर्ग मुली/प्रवर्ग ऐकून
खुला एससी एसटी ओबीसी खुला एससी एसटी ओबीसी खुला एससी एसटी ओबीसी
1 मे-जून / नोव्हेंबर-डिसेंबर 2013 एम बी बी एस – 1 26 9 9 17 24 5 2 13 50 14 11 30
2 मे-जून / नोव्हेंबर-डिसेंबर 2013 एम बी बी एस – 2 31 7 4 18 27 12 2 17 58 19 6 35
3 मे-जून / नोव्हेंबर-डिसेंबर 2013 एम बी बी एस – 3 24 5 2 13 23 11 2 13 47 16 4 26
4 मे-जून / नोव्हेंबर-डिसेंबर 2013 एम बी बी एस – 4 23 5 5 9 24 2 2 14 47 7 7 23

Web